Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Prawo Pracy

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Wypowiedzenie

Wypowiedzenie umowy o pracę przez którąkolwiek ze stron prowadzi do jej rozwiązania, niemniej skutek ten następuje dopiero z upływem okresu wypowiedzenia. Możliwość wypowiedzenia nie dotyczy wszystkich rodzajów umów - np. przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony muszą wyraźnie przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za wypowiedzeniem.

Przepisy przewidują szereg sytuacji szczególnych, w której wypowiedzenie umowy przez pracodawcę jest niedopuszczalne, dotyczy to np. okresu przedemerytalnego lub ochrony macierzyństwa. W zależności od rodzaju umowy i stanu faktycznego pracodawca może dopuścić się różnych uchybień dokonując wypowiedzenia, zarówno w zakresie trybu wypowiedzenia jak i jego formy. Przed samodzielnym wszczęciem sprawy sądowej celowość i kierunek działania zawsze warto skonsultować w Kancelarii prawnej podczas rozmowy z adwokatem lub radcą prawnym.

Trwający okres wypowiedzenia nie zwalnia pracownika od obowiązku świadczenia pracy. Dodatkowo w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje 2 lub 3-dniowe zwolnienie na poszukiwanie pracy. W praktyce stosowane jest również umowne zwolnienie przez pracodawcę pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny lub na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi: 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. W praktyce występuje szereg problemów związanych z odpowiednim stosowaniem tych, wydawałoby się, przejrzystych i jasnych regulacji. Bez analizy prawnika strony dokonują nietrafnych ocen zaistniałych zdarzeń, czy to w zakresie należytej formy wypowiedzenia, jego treści czy też dochowania odpowiedniego trybu. Zarówno pracodawca powinien zawczasu skonsultować planowane kroki ze swoimi prawnikami, jak i pracownik, w razie jakichkolwiek wątpliwości powinien otrzymane wypowiedzenie powierzyć do sprawdzenia adwokatom lub radcom prawnym. Najdrobniejsze uchybienie może skutkować obowiązkiem pracodawcy do wypłaty odszkodowania oraz przegranym procesem. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, że wypowiedzenia nie można sobie ot tak jednostronnie cofnąć, a właściwe skutki prawne wywołuje także takie wypowiedzenie, które zostało złożone wadliwie. Trudna sytuacja na rynku pracy sprzyja rotacji pracowników, niemniej nie może usprawiedliwiać łamania przepisów prawa. Kancelaria w Lublinie posiada doświadczenie z zakresu prawa pracy i świadczy pomoc prawną w tej materii