Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
OFERTA
Rodzaje zleceń

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty pełni istotną funkcję w procesie windykacji zaległych należności - w płaszczyźnie prawnej odgrywa bardzo ważną rolę jako pismo poprzedzające wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Dostępne w internecie wzory wezwań do zapłaty skupiają się głównie na ich informacyjnym aspekcie. Pomijanym elementem takiego pisma jest argumentacja prawna uzasadniająca żądanie, określenie konkretnych kroków prawnych planowanych w razie uchybienia terminowi zapłaty oraz kwotowe wskazanie dodatkowych kosztów (sądowych, egzekucyjnych), które będą obciążały dłużnika w razie przegrania sprawy sądowej. Nieprawidłowo ujęte wezwanie do zapłaty, a w szczególności jego niespójność względem później prezentowanej podstawy faktycznej pozwu, może skutkować obciążeniem wierzyciela kosztami sądowymi nawet pomimo wygrania sprawy co do istoty.

Kancelaria oferuje swoją pomoc w przygotowaniu profesjonalnego wezwania do zapłaty. Poprawnie przygotowane pismo ukierunkowuje dalsze działania i stanowi zapowiedź przyszłego pozwu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że otrzymanie pisma firmowanego przez kancelarię prawną ukazuje dobitniej dłużnikowi, że wierzyciel zlecił już analizę prawną sprawy i jest zdecydowany podjąć dalsze kroki prawne nakierowane na odzyskanie długu. Wstępna prezentacja problematyki prawnej stanu faktycznego sprawy pozbawia również przeciwnika ewentualnego zarzutu niesprecyzowania lub niedookreślenia żądania. Nieumiejętne samodzielne rozegranie tego zagadnienia może ułatwić zadanie adwokatom przeciwnika w razie sporu sądowego.

Wezwanie do zapłaty, zwane również monitem, czasem określane też jako przesądowe lub ostateczne, to instytucja pożyteczna i systematyzująca relacje prawne pomiędzy kontrahentami lub stronami sporu. Wiele osób pyta prawnika, czy wysłanie wezwania do zapłaty jest potrzebne. Odpowiedzieć na to można pytaniem - czy potrzebne jest prowadzenie postępowania windykacyjnego (sądowego i przedsądowego) w sposób precyzyjny i dokładny. Otóż, oceniając przesłanki procesowe - nie jest, ale szanse na skuteczność takich działań będą z pewnością większe, jeśli wszystko zostanie przeprowadzone z należytą starannością. Podobnie z ryzykiem ponoszenia dodatkowych kosztów. Faktem jest, że brak wezwania do zapłaty nie jest zdarzeniem blokującym zainicjowanie postępowania sądowego. Przepis z postępowania gospodarczego, zgodnie z którym "powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą oraz odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań" został bowiem w 2012 roku uchylony. Zaniechania w tym zakresie były wówczas dotkliwe dla powoda i mogły skutkować zwrotem pozwu. Co więcej, dawna regulacja przewidywała także, że niezależnie od wyniku sprawy sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub w części tę stronę, która przez zaniechanie rzeczonych czynności przyczyniła się do zbędnego wytoczenia sprawy lub wadliwego określenia jej zakresu. Właściwe ukierunkowanie roszczeń już na etapie przesądowym było zatem w interesie powoda i - mimo nowelizacji prawa - należy zachowanie takiego schematu postulować. Większość firm w ramach wewnętrznych instrukcji dochodzenia roszczeń przewiduje obligatoryjne monity przesądowe, ale także mniejsi przedsiębiorcy, z Lublina i nie tylko, powinni wprowadzić taki zwyczaj jako kanon rekomendowanego postępowania. Opinia każdego adwokata lub radcy prawnego - wyspecjalizowanych w prawie procesowym, na pewno będzie zbliżona. Nadal bowiem funkcjonuje w porządku prawnym przepis, iż "zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu". Oznacza to, że swoiste zaskakiwanie pozwanego sprawą sądową, może być kosztowne dla powoda w tym przedmiocie. Dodatkowe zagadnienie to wpływ takich wezwań na aspekty materialnoprawne, w szczególności w zakresie wymagalności roszczeń i prawidłowego zgłoszenia żądań. Bardzo często jest tak, że samodzielne sporządzone przez laika wezwanie do zapłaty jest na tyle niejasne lub ubogie, że przed złożeniem pozwu prawnicy są zmuszeni ponawiać takie monity, sformułowane prawidłowo pod kątem przysługujących wobec dłużnika roszczeń. Niektóre roszczenia uzyskują przymiot wymagalności dopiero w momencie ich należytego zgłoszenia adresatowi, przez co wezwanie przedsądowe pełni wówczas jednocześnie istotną funkcję w ramach dochowania wymogów prawa materialnego. Przedwczesne wytoczenie procesu może skutkować nawet oddaleniem powództwa. Warte zauważenia są także aspekty praktyczne - w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty można wszak otrzymać wskazówkę, która zwróci uwagę na nieuwzględniane do tej pory zagadnienia, przez co konieczna będzie szersza analiza tematu, przy zalecanym udziale obsługi prawnej i być może wymusi to ponowną weryfikację szans na ewentualne powodzenie szykowanej sprawy sadowej. Nie można zapominać także o tym, że profesjonalnie przygotowane wezwanie do zapłaty wystosowane na papierze firmowym, zawierające rozbudowaną argumentację prawną oraz wyliczenie kosztów, które poniesie pozwany w razie przegrania sprawy sądowej, ma również swój wydźwięk psychologiczny.