Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Prawo Pracy

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Umowa o pracę jest niekiedy postrzegana przez pracodawców jako zbyt mało elastyczna, kosztowna i naznaczona zbędnymi, wynikającymi z kodeksu pracy, uprawnieniami pracowników. Prowadzi to do niepożądanego przez ustawodawcę zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Działanie takie zagrożone jest po stronie pracodawcy karą grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł, ale realia rynkowe i postawa samych "pracowników" utrudniają skuteczne zwalczanie tej praktyki.

Nawet w razie podpisania przez pracownika umowy cywilnoprawnej odpowiadającej umowie o pracę istnieje możliwość następczej sądowej weryfikacji tego stanu rzeczy. Istniejący pomiędzy stronami stosunek umowny będzie podlegał wówczas analizie w zakresie właściwości i treści poszczególnych postanowień umowy. Pewne elementy takiej umowy mogą bowiem uzasadniać tezę, że w istocie w stosunku tym przeważają cechy typowe dla umowy o pracę. Elementami stosunku prawnego, które mogą przemawiać za stwierdzeniem istnienia stosunku prac w miejsce zawartej umowy cywilnoprawnej, mogą być np. obowiązek osobistego świadczenia pracy połączony z obowiązkiem wykonywania poleceń przełożonego i ścisłym podporządkowaniem, uprawnienie do urlopu, ustalenie przez zleceniodawcę ścisłego czasu i rozkładu pracy. Wykładnia umowy musi mieć jednak charakter kompleksowy i uwzględniać także faktyczny sposób jej realizacji przez strony. Prawidłowy osąd sprawy może wymagać zaangażowania prawnika i pomoc profesjonalnej Kancelarii adwokackiej lub radcowskiej.