Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Odszkodowania

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Umowa ubezpieczenia

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Wyróżnia się dwa podstawowe typy umów ubezpieczeniowych - ubezpieczenia majątkowe oraz osobowe. Zawarcie umowy ubezpieczenia może nastąpić na cudzy rachunek - obok podmiotu opłacającego składkę (ubezpieczającego) ten stosunek dotyczy również osoby uprawnionej do świadczenia (ubezpieczonego), przy czym nie musi być on wskazany imiennie. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu.

Treść umowy ubezpieczenia z reguły objęta jest ogólnymi warunkami ubezpieczenia, stanowiącymi typowy wzorzec umowny. Zawarcie umowy potwierdza dokument ubezpieczenia (polisa). Przepisy rangi ustawowej wprowadzają pewne regulacje obligatoryjne dla tego typu umów, niemniej przy ubezpieczeniach dobrowolnych zakres odpowiedzialności określany jest wedle ustaleń stron. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na zastrzeżone wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub obowiązki ubezpieczonego, których naruszenie może uniemożliwić lub ograniczyć wypłatę świadczenia. W obrocie często zastosowanie mają również różnego rodzaju franszyzy, które dodatkowo ograniczają zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń. W rzeczywistości już sama lektura i zrozumienie takiej umowy wymaga posiłkowania się wiedzą adwokatów /radców prawnych.