Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
SPRAWA SĄDOWA
Post. administracyjne

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Kancelaria Prawa Administracyjnego:

Postępowanie administracyjne

Najważniejszą z punktu widzenia petentów płaszczyzną kształtowaną przez kodeks postępowania administracyjnego jest postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Sfera ta obejmuje wiele zagadnień z życia codziennego, a specyfika materii wykazuje bardzo duże odrębności w porównaniu z procesem cywilnym lub karnym.

Postępowanie administracyjne nakłada na organ prowadzący sprawę obowiązek działania z urzędu, co wymusza samodzielne podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. Błędem jest jednak bagatelizowanie inicjatywy strony postępowania w przedstawianiu własnych wniosków, dowodów oraz interpretacji. Dobrze poprowadzona argumentacja w przypadku spraw dwuznacznych daje duże szanse na przekonanie organu do własnych racji i tym samym wyłącza konieczność prowadzenia długotrwałego postępowania odwoławczego. Klienci najczęściej kierują się po pomoc do prawnika dopiero w momencie, gdy ich odwołanie zostanie oddalone przez organ wyższego stopnia, a z przekazanego pouczenia wynika, że dalsza procedura wymaga interakcji z sądem administracyjnym. Na szczęście specyfika procedury administracyjnej pozwala także na tym etapie na celne podważanie podstaw do wydania decyzji o niekorzystnym dla strony kształcie - i to w dużo większym stopniu niż to ma miejsce w standardowym trybie sądowo - odwoławczym.