Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
O NAS
Prawnicy

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

KONTAKT:
tel. kom. 502-66-39-36
a.kunicki@lubelskiekancelarie.pl

ALEKSANDER KUNICKI

Radca Prawny

Życiorys:
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Ukończył pięcioletnie studia dzienne na Wydziale Prawa UMCS w 2003 r. oraz 3,5 letnią aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Posiada bogatą praktykę procesową. Zatrudnienie w Instytucie PAN i Kancelarii Radców Prawnych, obecnie wykonuje etat radcy prawnego w dużej spółce akcyjnej oraz prowadzi własną Kancelarię. Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i prelekcji.

Zainteresowania :
Nowe technologie, historia współczesnych konfliktów zbrojnych

Język:
Angielski, certyfikat TOLES Higher Level- Legal English

Specjalizacja :
Prawo cywilne, proces cywilny, umowy gospodarcze, prawo spółek, odszkodowania, prawo pracy, prawo autorskie, prawa konsumentów, ochrona dóbr osobistych, zamówienia publiczne, prawo energetyczne, prawo administracyjne

<- powrót

Tytuł zawodowy "radca prawny" podlega ochronie prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Pomocą prawną jest w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, zastępstwo prawne i procesowe. Radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce. Radca prawny nie jest związany poleceniem co do treści opinii prawnej. Radca prawny prowadzi samodzielnie sprawy przed organami orzekającymi, dbając o należyte wykorzystanie przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów jednostki organizacyjnej. Radca prawny może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu radcy prawnemu, adwokatowi, prawnikowi zagranicznemu wykonującemu stałą praktykę w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania. Niezależność radcy prawnego jest gwarancją ochrony praw i wolności obywatela i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, co oznacza, że radca prawny musi być wolny od wszelkich wpływów a szczególnie tych, które mogą wynikać z jego osobistych interesów czy nacisków zewnętrznych, ograniczeń, nakłaniania, gróźb ingerencji bezpośredniej lub pośredniej z jakiejkolwiek strony lub z jakiegokolwiek powodu. Radca prawny, wykonując zawód, obowiązany jest zawsze kierować się prawem. Żadne okoliczności pozaprawne, nie mające bezpośredniego związku z obiektywnie ocenionym stanem faktycznym sprawy, albo wyrażone przez kogokolwiek polecenia, czy wskazówki, nie zwalniają radcy prawnego z obowiązku rzetelnego i uczciwego wykonywania czynności zawodowych. Obowiązkiem radcy prawnego jest dbałość o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne. Radca prawny nie podejmie się prowadzenia sprawy, jeśli nie posiada specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia odpowiedniego do prowadzenia danej sprawy. Może jednakże podjąć się prowadzenia sprawy, jeżeli zapewni sobie współpracę radcy prawnego lub adwokata o stosownej wiedzy lub doświadczeniu. Radca prawny w uzasadnionych przypadkach powinien poinformować o możliwości podjęcia próby ugodowej łub skierowania sprawy do mediacji, jeżeli odpowiada to interesowi klienta; radca prawny winien dołożyć wszelkich starań, aby pomóc stronom sporu w osiągnięciu porozumienia bez wszczynania postępowania sądowego lub innego o podobnym charakterze. Jeżeli zaś mimo wszystko do niego dojdzie, powinien zachęcać strony do ugodowego rozwiązania sporu - jeżeli jest to zgodne z interesem jego klienta. Stosunki pomiędzy radcą prawnym a klientem powinny być oparte na zaufaniu. Utrata zaufania może być podstawą wypowiedzenia pełnomocnictwa przez radcę prawnego. Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium i wydatki. Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia powinny zostać uzgodnione z klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.