Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
OFERTA
Rodzaje zleceń

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Pismo procesowe

Część osób decyduje się na samodzielne prowadzenie sprawy sądowej, opierając się w tym zakresie na własnym doświadczeniu, podpowiedziach znajomych lub (często anonimowych) informacjach z Internetu. Przyjmują wówczas na siebie cały ciężar prawidłowego reagowania na dynamicznie zmieniający się przebieg procesu, jak również pełne ryzyko ewentualnych błędów formalnych, które wynikać mogą z nieznajomości przepisów postępowania sądowego. Szereg obowiązków nakładać może na strony również sąd, a właściwe odniesienie się do zarządzeń przewodniczącego musi być dokonane w określonym terminie, któremu uchybienie obarczone jest często niekorzystnym rygorem. Nierzadko stronom trudno jest nie tylko wykonać, ale też zrozumieć polecenie sformułowane w specyficznym języku prawniczym.

Nawet jeżeli nie decydujemy się na fachowego pełnomocnika, to zawsze w sytuacji problematycznej warto zlecić prawnikowi (adwokatowi lub radcy) choćby opracowanie projektu konkretnego pisma procesowego. Pozew, wskazanie dowodów i tezy dowodowej, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, polemika z argumentami prawnymi przeciwnika procesowego, wnioski o zabezpieczenie i inne wnioski formalne, zarzuty do opinii biegłego, apelacja - to tylko niektóre z pism, które mogą wymagać uzupełnienia lub opracowania pod kątem prawnym. Jeżeli zlecenie nie obejmuje pełnomocnictwa, pisma takie składane są samodzielnie przez stronę. Porada prawna może także dotyczyć jedynie wyjaśnienia treści lub analizy pisma strony przeciwnej lub polecenia nałożonego przez sąd.

Zasady koncentracji materiału dowodowego wymagają od stron procesu dużej aktywności i przezorności. Zaniechania w zakresie właściwego zgłoszenia dowodów i zarzutów mogą mieć bowiem opłakane skutki z uwagi na rygory formalnoprawne. Często dopiero rozmowa z adwokatami lub radcami prawnymi uzmysławia klientom, że samodzielne prowadzenie sporu sądowego nie było najlepszym pomysłem, a autentyczne zdziwienie budzi zakres niuansów prawa, w tym prawa procesowego, którego strona nie była świadoma lub którym uchybiła. Naturalnie osoba występująca bez fachowego pełnomocnika może liczyć na pouczenia ze strony sądu orzekającego, ale pouczenia te mają zazwyczaj charakter ogólny - nie mogą bowiem faworyzować żadnej ze stron. Klienci zgłaszają się do prawników z Kancelarii Lublin na różnych etapach zaawansowania sprawy sądowej. Czasem niestety zbyt późno, żeby można było zmienić diametralnie losy takiej sprawy. A przecież jedno profesjonalne pismo procesowe napisane przez dobrego adwokata lub radcę prawnego potrafi właściwie ukierunkować całe postępowanie. Oczywiście postępowanie sądowe jest procesem długotrwałym, przez co niezbędne jest właściwe reagowanie na nowe okoliczności lub postępowania przeciwnika. Niemniej prawie zawsze działanie w oparciu o schemat lub szkielet stanowiska procesowego naszkicowane przez profesjonalną Kancelarię prawniczą, pozwala uniknąć źle widzianej przez sądy niekonsekwencji, zapewnia zawnioskowanie niezbędnych dowodów oraz ogranicza wadliwe lub całkowicie niezasadne roszczenia. Jest to usługa tańsza niż zlecenie prowadzenia całej sprawy, jako że taki projekt pisma podpisuje samodzielnie klient. Przy czym w wielu mniej skomplikowanych stanach sprawy taki - tylko kierunkowy - udział prawnika, może być całkowicie wystarczający. Najczęstsze pisma formułowane przez prawników Kancelarii prawnej Lublin to sprzeciwy od nakazów zapłaty, jak również odpowiedzi na pozew oraz skargi i odwołania od decyzji administracyjnych. Pomocą adwokata można także objąć opracowanie prawidłowych wniosków i tez dowodowych lub załącznika do protokołu zawierającego podsumowanie argumentacji prawnej oraz ocenę dowodów przeprowadzonych w sprawie. Naturalnie najkorzystniejsze dla klienta są te postępowania, w których organ lub sąd jest zobligowany działać z urzędu - wówczas zainicjowane precyzyjnym pismem działania wymagają na dalszy etapie nieco mniej samodzielnej aktywności strony. Odnosząc się do przepisów obowiązujących należy także nadmienić, że w zakresie kodeksu postępowania cywilnego pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 1)   oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2)   oznaczenie rodzaju pisma; 3)   osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 4)   podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5)   wymienienie załączników. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt przedmiotu sporu oraz: 1)   oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, 2)   numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 3)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna