Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Prawo Pracy

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Odwołanie od wypowiedzenia

Pracownikowi przysługuje odwołanie do sądu pracy szczególnie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Odwołanie wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Podstawę do stwierdzenia, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione stanowi weryfikacja wskazanej przyczyny wypowiedzenia. Sąd pracy ma kompetencję aby zbadać, czy przypadkiem podana przez pracodawcę przyczyna jest nieprawdziwa lub pozorna. Powinna być ona również konkretna. Inna kategoria naruszeń dotyczyć może dokonania wypowiedzenia pracownikom chronionym lub uchybień związanych z trybem lub formą wypowiedzenia.

W razie ustalenia, że wypowiedzenie było nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.  Sąd pracy może jednak nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku orzeka o odszkodowaniu. Sprawy sądowe w sądach pracy nie zawsze wymagają udziału adwokata lub radcy prawnego. Może to być jednak wskazane, gdy przeciwnik posiada wyspecjalizowaną obsługę prawną, która dobrze i skutecznie zbija argumenty pozwu. Kancelarie prawne w Lublinie służą pomocą w prowadzeniu przedmiotowych spraw lub jedynie analizie szans na pozytywne zakończenie sporu.

Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Można to naturalnie zrobić samodzielnie, ale z reguły warto skonsultować się lub zlecić sprawę profesjonaliście - adwokatowi lub radcy prawnemu. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Wykazanie tej przesłanki jest zatem kluczowe dla tego typu spraw i jest to aspekt, który bez dobrej znajomości teorii oraz orzecznictwa może być wadliwie postrzegany i interpretowany. Kancelarie prawne z Lublina zapewniają obiektywną poradę prawną z tego zakresu, dzięki której łatwiej będzie można ocenić własne szanse w roku sprawy sądowej. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. Są jednak kategorie pracownikó, do których ostatniej zasady nie stosuje się. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Zastosowanie wszystkich tych zasad w praktyce może wymagać zlecenia sprawy profesjonaliście, a dla osób poszukujących dobrego prawnika od prawa pracy w Lublinie nasza Kancelaria zawsze gotowa jest świadczyć usługi związane z zastępstwem procesowym. Brak wiedzy pracownika - występującego bez asysty adwokata - o wymogach procedury z pewnością przedłuży całe postępowanie z uwagi na typowe błędy formalnoprawne, jakie towarzyszą składaniu pism sądowych. Częstym uchybieniem jest również zamienne stosowanie zwrotów mających swoje skonkretyzowane znaczenie w nauce prawa. jak na przykład przywrócenie i dopuszczenie do pracy.