Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Odszkodowania

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Odpowiedzialność biura podróży

Kancelaria zapewnia wsparcie w zakresie analizy oraz dochodzenia roszczeń wynikających z nienależytego wykonania usług turystycznych. Umawiając się na określone warunki wypoczynku możemy oczekiwać ich dotrzymania. Jeśli pojawiają się niedociągnięcia, warto dochodzić swoich praw.

Obecna praktyka sądów powszechnych dopuszcza budowanie roszczeń opatych o przepisy ustawy o usługach turystycznych nie tylko na płaszczyźnie odszkodowania, ale również w zakresie szkód niemajątkowych (zadośćuczynienia). Podstawą oceny odpowiedzialności pozwanego jest art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, stanowiącej implementację dyrektywy nr 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Przyjmuje się, że przepis ten, w drodze wyjątku od obowiązującej w prawie polskim zasady, iż odpowiedzialność kontraktowa nie obejmuje zadośćuczynienia, jest podstawą prawną zadośćuczynienia należnego za szkodę niemajątkową powstałą na skutek nienależytego wykonania umowy o usługi turystyczne.

W zakresie adekwatnych wyliczeń sądy odnoszą się pomocniczo do tzw. tabeli frankfurckiej jako powszechnie przyjętego w praktyce wzoru. Nie ma ona mocy wiążącej, ale raczej jest to instrument wynikający z pewnego doświadczenia, który można, przy braku przeciwwskazań, stosować w konkretnych przypadkach. Na jego powagę wskazują niekiedy bezpośrednie odniesienia w publikacjach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Popsute wakacje ? Nieudany wypoczynek ? Nie jesteśmy bezbronni w negocjacach z biurem podróży. Przypadki nienależytego wykonania umowy są bardzo zróżnicowane. Inne miejsce położenia hotelu, brak pokoju lub inny standard pokoju, brak obiecanego widoku z okna, brak czystości itp itd. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 1)działaniem lub zaniechaniem klienta;2)działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo 3)siłą wyższą. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tych wymienionych przypadkach, nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi. Nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć tej odpowiedzialności. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych może być ograniczona tylko wówczas, gdy określa to umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. Organizatorzy turystyki w umowach z klientami mogą ograniczyć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta. Ostatnie ograniczenie nie może dotyczyć szkód na osobie. Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, organizator turystyki jest obowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. W razie takiego odstąpienia od umowy, organizator turystyki nie może żądać od klienta żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej. Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie: 1)działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo 2) siłą wyższą. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Umowa powinna jednoznacznie określać obowiązek klienta w tym zakresie. Niezależnie od zawiadomienia, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. Kancelaria w Lublinie pomaga klientom w wykladni opisanych norm prawnych i odpowiednim odniesieniu do nich danego stanu faktycznego. Procesy to ostatecznosć, ale adwokat lub radca prawny jest przygotowany na skuteczną windykację sądową.