Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Nieruchomości

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Ochrona własności

Prawo własności stanowi najważniejsze prawo rzeczowe, które daje właścicielowi najszerszy zakres uprawnień w stosunku do przedmiotu tego prawa. Podlega również najmocniejszej ochronie - własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza to istoty prawa własności.

Jeżeli właściciel utraci lub zostanie pozbawiony swojej własności może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana. Nie dotyczy to sytuacji, gdy osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą, co ma miejsce np. w przypadku ustanowienia stosunku najmu lub dzierżawy. Możliwość domagania się przez właściciela wynagrodzenie za samowolne korzystanie z rzeczy zależy przede wszystkim od dobrej lub złej wiary jej nieuprawnionego posiadacza.

Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Uprawnienie to, zwane roszczeniem negatoryjnym, ma dużo szerszy aspekt praktycznego zastosowania, jako że rodzaje przedmiotowych naruszeń mogą być bardzo zróżnicowane. Dotyczy ono m.in immisji - tj.wykonywaniu swego prawa własności w sposób, które zakłóca korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.