Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Prawo Pracy

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Mobbing

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pisemne oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno wskazywać na przejawy mobbingu jako przyczynę rozwiązanie umowy. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może także dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Ciężar udowodnienia mobbingu spoczywa na pracowniku, co wymaga szczegółowej analizy dostępnych dowodów. Zbieranie materiału dowodowego dopiero po rozwiązaniu umowy o pracę może być utrudnione. Działania mobbera nieczęsto przyjmują formę pisemną - z reguły jedynym wiarygodnym źródłem dowodowym pozostają zeznania świadków. Jeżeli są nimi inni pracownicy powoduje to niestety praktyczne trudności w uzyskaniu wyczerpujących zeznań, co wynika z obawy i niechęci takich świadków do otwartego występowania przeciwko swojemu aktualnemu pracodawcy.