Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Nieruchomości

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Co do zasady w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych). W księdze mogą być ujawnione także niektóre prawa osobiste i roszczenia - prawo takie uzyskuje skuteczność względem praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, choć ustawa przewiduje w tym względzie pewne wyjątki.

Księga wieczysta zawiera cztery działy. Pierwszy obejmuje szczegółowe oznaczenie nieruchomości, w drugi, znajdują się wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego. Trzeci dział przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, które umiejscawiane są w dziale czwartym. Wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu. Księgi wieczyste mogą być zakładane i prowadzone także w systemie informatycznym - dostęp do bazy danych odbywa się on-line. Często prawidłowe odczytanie treści księgi wymaga jednak porady prawnej w Kancelarii.