Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
PRZEDSIĘBIORCY
Windykacja

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Dłużnicy solidarni

Wielość podmiotów po stronie dłużników pozwala lepiej zabezpieczyć interesy wierzyciela. Podstawą solidarności dłużników jest reguła, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

Solidarność może wynikać z ustawy lub być rezultatem odpowiedniego ukształtowania postanowień umowy. Działania i zaniechania jednego z dłużników solidarnych nie mogą szkodzić współdłużnikom. Przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia w stosunku do jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników, podobnie zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników. Z drugiej zaś strony zwłoka wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych ma skutek także względem współdłużników, a dłużnik solidarny może się bronić także zarzutami, które ze względu na sposób powstania lub treść zobowiązania są wspólne wszystkim dłużnikom.

Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych. Część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między współdłużników.