Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
SPRAWA SĄDOWA
Sprawa cywilna

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Kancelaria Prawa Cywilnego:

 • EPU
 • POZEW
 • APELACJA
 • NAKAZ ZAPŁATY
 • Apelacja

  Apelacja cywilna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać: oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, przedstawienie zarzutów i ich uzasadnienie, powołanie nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później, a także wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia. Apelację wnosi się w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

  W razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy. W razie stwierdzenia nieważności postępowania uchyla zaskarżony wyrok, znosi postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Jeżeli pozew ulega odrzuceniu albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd drugiej instancji uchyla wyrok oraz odrzuca pozew lub umarza postępowanie. Dodatkowo sąd może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

  Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji - sąd apelacyjny. Nie ma wymogu formalnego aby apelację musiał sporządzić adwokat albo radca prawny, niemniej niewątpliwie jest to rekomendowane. Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać: 1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części; 2) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 3) uzasadnienie zarzutów; 4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później; 5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia. W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Prawidłowo sporządzona apelacja wymaga wiedzy prawnej zarówno z zakresu prawa materialnego jak i procedury cywilnej, w czym pomóc może kancelaria prawna z odpowiednią praktyką . Logiczny i czytelny układ zarzutów to kluczowy element takiego pisma. Już w zarzutach powinno zostać zasygnalizowane to, co ma być w pierwszej kolejności przedmiotem rozważań sądu apelacyjnego. Uzasadnienie apelacji powinno zaś uszczegóławiać i uzupełniać argumentację w tym zakresie. Doświadczony prawnik w pierwszej kolejności wskazuje zarzuty procesowe, dopiero w drugiej kolejności powołuje się na naruszenie przez sąd prawa materialnego. Radca prawny z Lublina - Aleksander Kunicki - posiada doświadczenie w sporządzaniu apelacji cywilnych. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Termin uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację do sądu drugiej instancji. Rozprawa przed sądem drugiej instancji odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron. Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później. Sąd drugiej instancji orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym. Przemyślane i oparte o argumenty prawne stanowisko w postępowaniu apelacyjnym jest istotne dlatego, że sąd odwoławczy - ukierunkowany prawidłowymi zarzutami apelacyjnymi - ponownie analizuję całą sprawę w oparciu o zgromadzony materiał. Może zatem przyjąć odmienne zapatrywanie i całkowicie zmienić rozstrzygnięcie zapadłe w I instancji. Ta sama staranność dotyczy odpowiedzi na apelację - zlecenie takiej usługi kancelarii prawnej specjalizującej się w danej dziedzinie prawa jest zatem więcej niż zalecane. Argumenty przeciwnika wymagają bowiem obalenia, co przy sporządzeniu apelacji przez profesjonalistów - adwokatów bądź radców prawnych - także wymusza polemikę w płaszczyźnie typowo prawnej. Wiele błędów w apelacjach pisanych samodzielnie przez strony bez doświadczenia prawniczego wynika z niewłaściwego rozumienia przepisów i nietrafnego formułowania zarzutów. Bardzo często strona prowadzi w apelacji zwykłą polemikę z rozstrzygnięciem, akcentując dobitnie fakt, że po prostu się z nim nie zgadza. Jednocześnie nie potrafi ubrać tych zarzutów w ramy proceduralne, przez co taka apelacja, polegająca jedynie na forsowaniu własnej wersji wydarzeń, z reguły skazana jest na porażkę. Podobnie zazwyczaj bezcelowe jest powoływanie całej gamy "nowych" okoliczności i dowodów, wynikających wyłącznie z pewnej bezczynności, zaniedbania lub lekkomyślności strony prezentowanych w toku postępowania w I instancji. Dobry prawnik potrafi skupić się na tych najważniejszych zarzutach, co nie oznacza oczywiście, że składanie zarzutów ewentualnych jest pozbawione słuszności. Sąd nie może uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację, chyba że strona przeciwna również wniosła apelację. Sąd drugiej instancji oddala apelację, jeżeli jest ona bezzasadna. W razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy. W razie stwierdzenia nieważności postępowania sąd drugiej instancji uchyla zaskarżony wyrok, znosi postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Jeżeli nie ma szczególnych przepisów o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. W razie cofnięcia apelacji sąd drugiej instancji umarza postępowanie apelacyjne i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu.